พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

# Title Version Description Size Hits Download
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 165.97 KB 16 Download Preview
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 176.65 KB 21 Download Preview
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 65.67 KB 13 Download Preview
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 253.64 KB 17 Download Preview
พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 387.07 KB 33 Download Preview
พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 67.49 KB 11 Download Preview
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 172.28 KB 31 Download Preview
พรบ.อบจ.ฉบับที่ 5 พ.ศ.2562 185.79 KB 35 Download Preview
พรบ.ระเบียบบริหารงานกรุงเทพฯ(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2562 168.74 KB 37 Download Preview
พรบ.เทศบาล(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 190.61 KB 41 Download Preview
พรบ.สภาตำบลและอบต.(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 190.30 KB 33 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน