ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 6 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์ 02-9027911 ต่อหมายเลขภายใน
28 หน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
18 ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
11 ประชาสัมพันธ์
13 , 15 , 33 ห้องสำนักปลัด
16 , 17 ห้องกองคลัง
19 , 20 ห้องกองช่าง
14 ห้องกองสาธารณสุข
21 ห้องกองสวัสดิการ
22 ห้องกองการศึกษาฯ

Email : [email protected]
[email protected]

Facebook Fan Page

หนังสือราชการ สถ.