วิสัยทัศน์ (Vision)


พันธกิจ (Mission)

  1. สนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น การส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมประสบการณ์เด็กวันเรียน เช่น ค่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมการรักการอ่านด้วยคลังความรู้ตำบลส่งเสริมให้มีสภาเยาวชน และการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยและการสร้างจิตอาสาร่วมพัฒนาท้องถิ่น
  2. สร้างเครือข่ายระบบเศรษฐกิจและสร้างเสริมความปลอดภัยในการจราจร เช่น การสร้างพร้อมปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง สร้างสะพานข้ามคลองระบายน้ำและสะพานเชื่อมรอยต่อคลองส่งน้ำให้ไปมาสะดวก ขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย สัยขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงและส่งเสริมให้มีความปลอดภัยในการจราจร
  3. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะด้วยการรีไซเคิลและธนาคารขยะ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย คลองสวยน้ำใส และการรักษาระบบนิเวศน์ใน ลำคลองให้มีคุณภาพที่ดี
  4. สนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนการอนุรักษ์สร้างสรรค์ค่านิยมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทะนุบำรุงด้านการศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มีความรักหวงแหนในคุณค่า ความภาคภูมิใจในประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  5. การบริหารงานท้องถิ่นด้วยการบริหารจัดการที่ดี ซื่อสัตย์โปร่งในจริงใจ และสามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่นภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การทำงานเป็นทีม การสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้มีใจพร้อมรับใช้ประชาชน
  6. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการพึ่งพาตนเองของประชาชน ด้วยการสนับสนุนการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างเครือข่ายทางการตลาด และการรวมกลุ่มช่วยเหลือกับในท้องถิ่น การส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพและการพึ่งพาตนเอง
  7. ปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะให้เป็นไปอย่างมีระบบ การปรับปรุงลานร้านค้าชุมชนให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมร้านค้าปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคคลด้านสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแกนนำด้านสุขภาพ การป้องกันปัญหาโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนตั้งแต่แรกเกิด และทุกกลุ่มวัย จัดรถบริการฉุกเฉิน
  8. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยสนับสนุนศูนย์ อปพร. สายตรวจชุมชน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆ เฝ้าระวังความปลอดภัยในจุดเสี่ยงด้วยระบบกล้องวงจรปิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนให้มีสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  9. สร้างพลังด้านกีฬาและป้องกันปัญหายาเสพติด ด้วยการสนับสนุนการจัดการด้านการกีฬา การส่งเสริมการออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด สนับสนุนการจัดกิจกรรมของเด็ก เยาวชน วัยรุ่น การรวมกลุ่มกันอย่างสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page