โครงการ อบต.บริการประชาชนเคลื่อนที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ วันเสาร์ที่ 24 ก.พ. 2567 ณ วัดตะวันเรือง หมู่ที่ 11 / เวลา 8.30-14.00 น./

🔸พบกับกิจกรรมและบริการต่างๆ ของ อบต.คลองสี่

🔹กองสวัสดิการสังคม
1. ฝึกสอนอาชีพ
- สบู่น้ำนมข้าว
2. ขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ
3. ขอจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์
4. หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

🔹กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1. รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาสถานศึกษาในสังกัด อบต.คลองสี่
2. การแสดงผลงานนักเรียน
3. ให้ความรู้เรื่องประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การแสดงดนตรีไทย ของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทย

🔹กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. สาธิตและให้ความรู้เรื่องถังขยะเปียก
2. ให้คำปรึกษาด้านกายภาพ
3. รับคำขอถังขยะรายใหม่
4. ให้คำแนะนำการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
5. แจกสารเคมีกำจัดยุงลาย
6. แจกน้ำหมักชีวะภาพ (EM)

🔹สำนักปลัดฯ
1. รับฟังความคิดเห็น รับเสนอโครงการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ รับฟังปัญหา ความต้องการต่างๆ ของประชาชน
2. ให้คำปรึกษาการใช้งาน e – service
3. ประชาสัมพันธ์และแจกสติ๊กเกอร์หมายเลขโทรศัพท์ สแกน QR Code ตลาดออนไลน์
4. กิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นำไปสู่การปฏิบัติและลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว (แจกเมล็ดพันธุ์ผัก)

🔹งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ชมวีดีทัศน์การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นและอุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ
🔹งานเทศกิจ
- บริการให้ความรู้เรื่องจราจร

🔹กองคลัง
1. บริการให้คำปรึกษาด้านภาษี
2. รับชำระภาษี
3. รับชำระค่าน้ำ
4. รับชำระค่าขยะ

🔹กองช่าง
1. บริการให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้างและการขออนุญาตต่าง ๆ
2. รับขอติดตั้งมิเตอร์น้ำ
3. รับขออนุญาตปลูกสร้าง
4. รับเรื่องร้องทุกข์ โครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการ

🔹โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่
- บริการตรวจสุขภาพ

🔸โรงเรียนเสริมสวยคุณโจ
- บริการตัดผมชาย หญิง

🔸วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
- รับบริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

🔹ธงชมพู จำหน่าย หมู ไข่ ราคาพิเศษ❤️


 

4286229229105179544081272207345205467492426n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน